4 pilíře udržitelnosti

4 pilíře udržitelnosti

Skončila doba, v níž byl limitujícím faktorem kapitál vytvořený lidmi, a vstupujeme do faze, kdy se limitujícím faktrorem stává zbývající přírodní kapitál. (Pavel Nováček, Udržitelný rozvoj)

Udržitelnost není aktuálním trendem, nýbrž jedním z nejdůležitějších témat současné doby. Je to způsob myšlení a jednání, který se zaměřuje na ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost a hospodářskou prosperitu, aby zajistil trvalou životaschopnost naší planety.

4 pilíře udržitelnosti

Pro dosažení udržitelné budoucnosti existuje celá řada přístupů, avšak základním rámcem jsou 4 pilíře udržitelnosti. Tyto pilíře jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují, a proto je důležité je brát v úvahu při rozhodování a plánování ve všech oblastech našeho života.

1. pilíř: Ekologická udržitelnost

Ekologická udržitelnost se zaměřuje na ochranu životního prostředí a zachování přírodních zdrojů. Jedním z klíčových prvků ekologické udržitelnosti je udržitelné hospodaření s energií. To zahrnuje snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Příkladem je instalace solárních panelů na střechách budov nebo výstavba větrných elektráren.

Dalším aspektem ekologické udržitelnosti je ochrana biodiverzity. Jedním z konkrétních příkladů je vytváření přírodních rezervací a chráněných oblastí, které slouží jako útočiště pro ohrožené druhy rostlin a zvířat. Zároveň je důležité snižovat emise skleníkových plynů, například ježděním MHD, podporou cyklistiky a pěšího stylu života a podporou energeticky úsporných technologií ve výrobě a spotřebě.

2. pilíř: Ekonomická udržitelnost

Ekonomická udržitelnost se soustředí na zajištění hospodářské prosperity a dlouhodobé stability. Jeden z klíčových prvků ekonomické udržitelnosti je podnikání založené na udržitelných principech. To znamená, že podniky by měly brát v úvahu ekologické a sociální dopady svých činností a hledat způsoby, jak minimalizovat negativní vlivy a zvýšit pozitivní přínosy pro společnost a životní prostředí.

Příkladem ekonomické udržitelnosti je implementace konceptu zeleného podnikání. Firmy mohou například snižovat odpady a znečištění ve svých výrobních procesech, investovat do technologií s nízkou spotřebou energie a vody, a přecházet na recyklovatelné a obnovitelné materiály. Zároveň by měly dodržovat etické pracovní podmínky, podporovat spravedlivé obchodování a dodržovat lidská práva. (Skvělým příkladem nám může být česko-rakouská firma Sonnentor)

Udržitelný rozvoj však v tomto smyslu neznamená konec ekonomie. Naopak, ekonomie se v momentě dosažení mezí růstu ekonomiky stává ještě důležitější disciplínou, než kdy předtím. Je to však jemná a komplexní ekonomie pěstování a kvalitativního zdokonalování, ekonomie solidarity, šetrnosti, pokory a přizpůsobení se limitům, které před nás klade příroda. Je to ekonomie usilující o kvalitu, ne o expanzi (Daly, 1996)

Dalším aspektem ekonomické udržitelnosti je správa zdrojů a odpadů. To zahrnuje efektivní využívání surovin a minimalizaci odpadu. Příkladem je využívání principů kruhového hospodářství, které podporuje recyklaci a znovupoužívání materiálů, a snižování spotřeby a plýtvání zdroji.

3. pilíř: Sociální udržitelnost

Sociální udržitelnost se zaměřuje na zajištění rovnosti, spravedlnosti a kvality života pro všechny členy společnosti. Jeden z klíčových prvků sociální udržitelnosti je sociální spravedlnost. To zahrnuje zajištění rovných příležitostí, přístupu k vzdělání, zdravotní péči, bydlení a zajištění základních lidských potřeb pro všechny. Příkladem je podpora programů sociálního zabezpečení, vzdělávacích grantů pro znevýhodněné skupiny, a podpora rozvoje komunitních center a služeb.

Dalším aspektem sociální udržitelnosti je ochrana lidských práv a pracovních práv. Firmy by měly dodržovat práva svých zaměstnanců, zabraňovat diskriminaci a vykořisťování a podporovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Měly by také přispívat k rozvoji místních komunit, například prostřednictvím zapojení do dobrovolnických aktivit nebo podpory místních neziskových organizací.

  • 1 z 10 spotřebitelů je loajální svým oblíbeným značkám, protože ví, že tyto společnosti podporují charitativní aktivity

  • 68 % online spotřebitelů v USA a Velké Británii by přestalo používat značku kvůli špatné nebo klamavé společenské odpovědnosti firmy (CSR)

  • 84 % by přestalo nakupovat od značky kvůli špatnému ekologickému hospodaření

  • 43 % je ochotno si připlatit za značky, které jsou šetrné k životnímu prostředí

    (Zdroj: GlobalWebIndex)

4. pilíř: Kulturní udržitelnost

Kulturní udržitelnost se týká ochrany kulturní identity, tradic a hodnot a podporuje udržení a rozvoj kulturního dědictví. Klíčovým prvkem kulturní udržitelnosti je ochrana a respektování kulturního rozmanitosti. To zahrnuje zachování a obnova historických památek, tradic, řemesel a jazyků.

Příkladem kulturní udržitelnosti je podpora místních umělců a řemeslníků, kteří předávají tradiční dovednosti a způsoby vyjadřování. Dále je důležité podporovat kulturní akce a festivaly, které slouží k oslavě a sdílení různých kultur a tradic. Tím se přispívá k vytváření inkluzivního a respektujícího prostředí. (Skvělým příkladem je například rakouská značka dieNikolai, která podporuje sousedskou sounáležitost a své suroviny čerpá primárně z regionu Wachau.)

Dalším aspektem kulturní udržitelnosti je vzdělávání a povědomí o kulturním dědictví. Je důležité vzdělávat lidi o historii, tradicích a kulturních hodnotách svého regionu nebo komunity, aby se tato dědictví uchovala pro budoucí generace. Kulturní vzdělání by mělo být začleněno do školních osnov a mělo by se podporovat i mimo školu prostřednictvím muzeí, galerií a kulturních institucí.

2/3 spotřebitelů si myslí, že je důležité přispívat do komunity, ve které žijí, a upřednostňují značky, které se zapojují do charitativních aktivit nebo podporují charitativní organizace (Stankovic, 2019).

Zdroje:
Sustainable Marketing (Michelle Carvill, Gemma Butler, Geraint Evans)
Udržitelný rozvoj (Pavel Nováček)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Edinburgh udržitelně: U zdroje skotské kostky a skotské whisky.
Zahraničí udržitelně
Lucie van Koten

Edinburgh udržitelně: U zdroje skotské kostky a skotské whisky.

Jestli se whisky začala dřív pálit v Irsku nebo Skotsku, na tom se historikové shodnout nedokážou. Tak či tak, pokud jste milovník whisky, bude se vám v Edinburghu líbit. Skotské metropoli však propadnete i v případě, že jste propadli kráse tartaru – tradičnímu kostkovanému vzoru, tolik typickému pro kilt (anebo pro tvorbu Vivienne Westwood). Tradiční skotskou kostku ze 100% vlny tu totiž najdete na každém rohu.

Read More »

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *